Saturday, July 07, 2007

Tervetuloa! - Wellcome!

Tervetuloa seuraamaan vuodenaikojen ilmenemistä urbaaneilla maapinnoilla! Kuvauskohteet ovat Etelä-Suomessa yleensä Espoossa, Helsingissä ja Hämeenlinnassa. Elokuun 2006 loppuun asti päivitysmetodini oli toinen, mutta syyskuusta 2006 lähtien pätee uusi metodi. Siitä esittelyä alla:

Tämä blogi on osa kolmen blogin (muut ovat linkeissä ensimmäisenä) trilogiaa, jossa tuon esille luonnon ja ympäristön esteteettisiä arvoja ja bioklimaattisia prosesseja. Tavoitteeni on saada blogieni lukijat ja katselijat huomaamaan tavallistenkin luonnonilmiöiden esteettisiä piirteitä ja niiden keskinäisiä vuorovaikutussuhteita. Blogeihini tulee tarttumaan myös ilmastonmuutokseen liittyviä poikkeuksellisia olosuhteita, joiden esilletuonti on tärkeää.

Luovan sielun ja maisema-arkkitehdin näkökulma tarkoittaa näiden seikkojen visualisoimista taiteellisesti, mutta samalla taltioiden tieteellisen tarkasti ja kattavasti sen, miltä kukin tilanne näytti ko. hetkellä; yhtäältä vaatimatonkin voi olla erittäin kaunista ja toisaalta poikkeuksellinen / näyttävä ilmiö voi olla paljon enemmän kuin mitä "pinta" antaa ymmärtää.

Pyrin asioiden kansanomaiseen esilletuontiin, mutta osa informaation kunnollisesta ymmärtämisestä vaatii ensin perehtymistä meteorologian ym. luonnonilmiöiden perusasioihin. Joka tapauksessa blogini tarjoavat jokaiselle jotain; niin taiteilija, tiedemies kuin ns. tavallinen kaduntallaaja on nyt kutsuttu mukaan näkemään ja kokemaan eräänlaisten ympäristöjen luontoa eri tarpeiden mukaan hauskan visuaalisesta syvällisen analyyttiseen. Oma asenteeni; vieraalla planeetalla tutkimusta ja luovaa työtä tekevä lapsenmielinen hullu professori ;)

Kukin kuva on laitettu kronologisesti paikalleen siten, että kunkin merkinnän aika vastaa kellontarkasti kuvanottohetkeä. Kuvien ottamisessa olen noudattanut kahta tapaa vaihtelevasti; suunnitelmallisessa tavassa olen ennakoinut eri seikkojen avulla tulevan ilmiön olemusta kuvausta varten ja intuitiivisessa tavassa olen vapaasti ja avoimesti kuvannut sen, mikä on tullut vastaani sattumalta. Suunnitelmallisuutta tukevat yleensä sääennusteet (sekä omat päätelmät että kaikki muut viralliset ennusteet), tilanteiden tietäminen tiettyinä vuodenaikojen / vuorokaudenaikojen hetkinä luonnonkierrossa ja päätökset kuvata jonkin teeman mukaan. Intuitiivinen tapa saa voimaa siitä, jos oivaltaa eri olosuhteiden eroja. Eli on tuntumaa suunnata havainnointia, vaikkei heti tietäisikään mitä kuvattavaa löytyisi.

Seuraavaksi kerron tämän blogin uuden päivitysmetodin sisällöstä:

Lämpötila: Kertoo ko. päivän alimman ja ylimmän lämpötilan Helsingin Puistolan sääasemalta.

Sademäärä: Kertoo ko. päivän sademäärän Helsingin Puistolan sääasemalta. Asema ei kerro kaikkea koko seudun sateista etenkin kesäaikana, jolloin sateissa on suurta paikallista vaihtelua. Tarpeen mukaan sateista kerrotaan lisää.

Tehoisa lämpösumma: Laskemani arvo Helsingin Puistolan sääaseman tietojen perusteella ko. päivänä. Tämä termi kuvaa lämmön määrän kertymistä silloin, kun vuorokauden keskilämpötila on yli +5 astetta. Tällöin on käynnissä kasvukausi. Kasvukauden alkamisajankohta määräytyy, kun ko. +5 astetta on ylitetty 5 päivänä peräkkäin. Tällöin alkamisajankohta on ko. viiden päivän jakson ensimmäinen päivä. Summan arvo saadaan laskemalla yhteen jokaisen päivän keskilämpötilan +5 asteen ylittävät lukemat yhteen. Lämmön määrä on suoraan verrannollinen kasvien kasvun määrään; mitä lämpimämpää on, niin sitä nopeammin kasvit kasvavat ja tietty tehoisan lämpösumman arvo vastaa siten kaikilla kasveilla tiettyä kasvutilannetta. Kuivuus vaikuttaa kasvun määrään sitä hidastavasti. Samoin voi toimia jokin muukin kasvien kasvua häiritsevä tekijä.

Kuvan tilanne: Havainnollistaa kuvassa olevan ilmiön / asian luonnetta ja ominaisuuksia. Kertoo kuvauspaikan ja tarpeen mukaan yksityiskohtia ja / tai yleistä tilanteeseen liittyen.

Sään aiheuttamia ominaisuuksia: Muodostaa kuvassa olevasta ilmiöstä / asiasta kokonaiskuvaa kertomalla sään aiheuttamia vaikutuksia tilanteeseen. Itse sääilmiöistä kerrotaan tarpeen mukaan enemmänkin.

Huomioita: Kertoo kasvukauden tilanteesta ja / tai monista ympäristön seikoista, jotka vaikuttivat kuvassa nähtävään ilmiöön / asiaan. Poimii ajoittain joitakin poikkeuksellisia / erityisiä ominaisuuksia lähempään tarkasteluun. Jo mainittuja seikkoja tarkennetaan tai muita lisätään tarvittaessa kokonaiskuvan täydentämiseksi ja yksityiskohtien selkeyttämiseksi.

Jos ko. päivä sisältää useita kuvia, niin silloin vain alin kuva sisältää nämä kaikki kappaleet. Muissa saman päivän kuvissa on vain tilanteen vaatimat tiedot.

Jokainen merkintä sisältää lopussa linkkejä, jotka laajentavat kuvan ja tekstien tarjoamaa tietoa ja osoittavat laajassa mitassa ko. ilmiön kuuluvan osaksi erilaisia vuorovaikutussuhteita. Linkit tarjoavat erinomaisen kentän muidenkin luonnon piirteiden tutkimiseen eikä vain ko. ilmiön.

Seuraavassa linkeistä: Laitan jokaiseen merkintään säätilastolinkin. Se näyttää Helsingin Puistolan säätietoja. Lämpötilatiedot viittaavat näissä blogeissa yleensä ko. tilastoon. Wetter3 palvelun sääkartat (linkit niihin) kuvaavat säätilanteita Euroopan mittakaavassa ja Gaisma -sivustolta olen poiminut auringon nousu- ja laskuajat Helsingissä. Siinä on havainnollinen kuva myös hämärän ja pimeän ajankohdista kaikkina vuodenaikoina. Jokaisen merkinnän lopussa on myös linkki Flickr -sivuillani oleviin ko. blogin kuukausittaisiin kuvasarjoihin. Kuvat ovat kuvasarjoissa samassa aikajärjestyksessä kuin ko. blogissa. Linkit kuviin ovat kahtena versiona. Flickr -kuvien tarkoitus on olla päivitettynä nykyhetkeen (lähes) ja olla siten tässä tilanteessa maistiaisia ja pelkkiä kuvaelämyksiä ilman tässä blogissa olevaa tietoa.

Lopuksi kerron tarkemmin noiden Wetter3 -palvelun Euroopan sääkartoista.

Wetter3 A. linkki; käyttökelpoisimmat (kansantajuisimmat) sääkartat ovat mm.:

Niederschlagsstärke, u. -form, Bodendrück, jossa nähdään samalla kartalla meren pinnan tasoon redusoitu ilmanpaine (tai pintapaine), sateen voimakkuus ja sateen olomuoto. Kartasta nähdään siten hyvin mm. rintamiin liittyvien sateiden sijainnit, ilmamassojen sijainnit ja tuuliolosuhteet. Kartta 10 m Wind kertoisi tuuliolosuhteista nuolien avulla, mutta kannattaa mieluummin opetella lukemaan tuulen suunnat ja voimakkuudet suoraan ilmanpainekäyristä, sillä ne kertovat samat asiat paljon selkeämmin, tarkemmin ja yksinkertaisemmin kartan jokaisella pisteellä. Ilmanpainekäyrien muodostamasta painekentästä voidaan lukea myös eri ilmamassojen liikkeitä ja ominaisuuksia etenkin, kun sitä verrataan toiseen hyvään karttaan; 2 m Temperatur. Siinä nähdään ilman lämpötila kahden metrin korkeudessa jokaisella kartan pisteellä värikenttinä. Värikentin esitetyt lämpötilat auttavat eri ilmamassojen liikkeiden ja ominaisuuksien havainnointia. Niederschlagsumme -kartta kertoo sademäärän kuuden tunnin jaksoissa. Kaikkia näitä karttoja voidaan tarkastella kuuden tunnin välein myös animaatioina, mikä avartaa informaatiota edelleen; liike havainnollistaa muutosta monin tavoin ja paljastaa lisää ominaisuuksia.

Wetter3 B. -linkki:

Tässä on perinteisempi sääkartta myös kuuden tunnin jaksoilla, jossa meren pinnan tasoon redusoitujen ilmanpainekäyrien lisäksi on merkitty säärintamat. Merkittyjen rintamien avulla eri ilmamassojen sijainnit tarkentuvat vielä lisää em. karttoihin nähden. Kartassa nähdään myös eri sääasemien toteutuneita havaintoja, mutta niiden lukeminen kartasta ei ole kovin havainnollista esim. verrattuna Wetter3 A. -linkin 2 m Temperatur -kartan informaatioon.

Tämä merkintä pysyy ylimpänä blogin esittelytekstinä.Wellcome to observe the expressions of seasons on urban ground surfaces! The photoshooting scenes are in southern Finland usually in Espoo, Helsinki and Hämeenlinna. Up to the end of August 2006 i had an other updating method, but from September 2006 onwards there's a new method holding true. There's presentation about that below:

This blog is a part of the trilogy of three blogs (the others are in the links the first), where i bring foward esthetic values and bioclimatic processes of nature and environment. My aim is to get the readers and watchers of my blogs to notice esthetic appearances of also ordinary natural phenomenons and interactive relationships between them. There will be grabbing also unusual circumstances into my blogs as associated with the climate change. Bringing them up is important.

The view of a creative soul and a landscape architect means visualization of these matters in an artistic way, but at the same time capturing scientifically precisely and comprehensively how every matter appeared at the time in question; in one hand modest as well can be very beautifull and on the other hand an unusual / showy phenomenon can be much more than "meets the eye".

I aim to bring out matters in a vernacular way, but a part of understanding matters properly requires getting to know basic matters of meteorology and other natural phenomenons first. In any case my blogs will offer something to everybody; both a scientist, an artist and a so called ordinary man is now invited along to see and experience nature of one kinds of environments according to different needs from funnily visual to deeply analytical. My own attitude; on an unknown planet a childlike mad professor making a research and a creative work ;)

Every picture is put chronologically in place in the way that timestamp of every post marks precisely the shooting times of the photos. In the photographing i have followed two methods variably; in the systematical method i have foreseen the appearance of the coming phenomenon for the photographing with the help of different matters. In the intuitive method i have freely and openly photographed what have come in my way by chance. The systematical method is sustained usually by the weather forecasts (both my own conclusions and every other official forecasts), knowing of the certain moments at different times of seasons and days in the cycle of nature and decisions to photograph according to a some theme. The intuitive method gets power from the fact, if one realizes differences between different circumstances. In other words one has a touch to channel observation, despite one doesn't have a glue what there would be to be photographed.

Next i'll tell you about the substance of the new updating method concerning this blog:

Temperature: Tells the minimum and maximum temperature of the day in question at the weather station of Puistola district in Helsinki (Finland).

Precipitation: Tells the amount of precipitation of the day in question at the weather station of Puistola district in Helsinki (Finland). The station won't tell all about the rains in the region especially during summer, when there are big local differences in precipitation. There will be more about the rains when needed.

The Effective Temperature Sum: The value calculated by me according to the information of the weather station of Puistola district in Helsinki (Finland) at the day in question. This term describes the accumulation of the warmth's amount during the time, when the daily average temperature is above +5 C. In this case the growing season is ongoing. The starting date of the growing season is determinated, when this +5 C is topped 5 days in a row. Therefore the starting date is the first day of that 5 day series. The value of the sum is derived, when adding daily average temperature values over +5 C together every day. The amount of warmth is directly comparable to the amount of the plant's growth; the warmer it is, the faster the plants grow and therefore a specific value of the effective temperature sum is equivalent to the certain growing stage with every plant. Drought is affecting to the amount of growth as decreasing it. In the same way some other harming factor can function to the growth of the plants as well.

The situation in the picture: Illustrates the character and properties of the phenomenon / matter in the picture. Tells the photoshooting place and details and / or general matters associating with the situation when needed.

Properties caused by the weather: Forms an overall picture from the phenomenon / matter in the picture by telling weather caused influences to the situation. There will be more as well about the weather phenomenons themselves when needed.

Notes: Tells about the situation of the growing season and / or many things of the environment, which were influencing to the phenomenon / matter seen in the picture. Picks up occasionally some unusual or specific properties to a closer examination. Allready told matters are being defined or others being added when needed, in order to complete the overall picture and to make details clearer.

If the day in question includes several photos, therefore only the lowest photo includes all of these paragraphs. In the other photos of the same day there are only the information required by the situation.


Every post includes links at the end, which are widening the information offered by the photos and texts and pointing out in a wide scale the phenomenon in question to be a part of different interactive relationships. The links offer an excellent field to examine other appearances of nature as well and not just the phenomenon in question.

Next about the links: I place a weather chart link on every post. It shows the weather details in the district of Puistola in Helsinki. Information of the air temperature in these blogs refers usually to that chart. In the weather chart: sade = precipitation in mm, lumi = depth of snowcover in cm and maa = soil temperature in the depth of 10cm. The weather maps (the links to them) of Wetter3 service are visualizing weather conditions in the scale of Europe and from the Gaisma pages i have picked up the sunrise and sunset times at Helsinki. In there there's also an illustrative picture about the times of dawn, dusk and darkness during all seasons. At the end of every post there are also a link to my Flickr pages, where the monthly photo sets of the blog in question are. The pictures in the photo sets are in the same time order as they are in the blog in question. The links to the photos are in two versions. The purpose of the Flickr pictures is to be updated to the present time (allmost) and therefore in this situation to be as tasters and plain picture experiences without the matters of this blog.

To the end i'll tell you here also about those Wetter3 - service weathermaps of Europe.

Wetter3 A. link; the most usefull (popular) weathermaps are for example:

Niederschlagsstärke, u. -form, Bodendrück: where we see on the same map the air pressure reduced to the sea level (or the surface pressure), the intensity of precipitation and the form of precipitation. Therefore from the map there is easily observed locations of the precipitation areas associated with the weather fronts, the locations of different air masses and the wind conditions. The map 10 m Wind would tell the wind conditions with arrows, but it is preferably endorsed to learn reading the directions and strengths of the wind straight from the isobar lines, because they tell the same facts much more clearer, accurately and simple on every spot of the map. From the isobars which make the pressure field it can be read also movements and properties of different air masses especially, when it's compared with another great map; 2 m Temperatur. In there the air temperature is seen in the height of 2 metres on every spot of the map as coloured fields. The temperatures defined with the colour fields help to observe movements and properties of different air masses. Niederschlagsumme map shows the amount of precipitation in six hour intervals. All these maps can be observed in six hour intervals also as animations, which widens the information further; a movement illustrates the change in many ways and reveals more properties.

Wetter3 B. link:

In here there is a more traditional weather map also with the six hour intervals, where in addition to the sea level reduced pressure isobars are marked weather fronts. With the help of the marked fronts locations of different air masses become more accurate as compared to the mentioned maps. In the map we see also materialized observations of different weather stations, but reading of them from the map isn't so illustrative for example when compared to the information on the Wetter3 A. link map 2 m Temperatur.

For the people unfamiliar with Finland and who are living outside of Finland there are links on the side about Finland and the areas, which are and will be constantly appearing in this blog. The link Virtual Finland gives you further links to the homepages of Helsinki and Hämeenlinna cities.

This post will be the upmost as an introduction of this blog.

4 Comments:

Blogger Valquíria said...

Hello!I am brasilian,I don´t speak Finland and don´t speak English very well,but I have a Finland friend...he lives in my home in Brasil...I want know Finland( Helsinque and Laponia),ok I don´t know what to write more...I know word in finland: MINA= I= EU(portuguese)...
bye bye
klis

10:35 PM  
Blogger Mika said...

Hello Klis and thanks for your comment!

Well, if you (and everybody else as well) want to know Finland then by reading and watching my blogs you'll be able to know at least environment, nature (mostly plants in gardens and parks) and climate of South Finland.

I have also other two blogs: Maisema - Landscape and Taivaankansi - Firmament. They and this blog creates a trilogy around nature and climate of southern Finland (including Helsinki).

I'll add more links to the sidebar of my blogs in the future, so then you'll find more same kind of or otherwise related matters concerning Finland.

I have had also a blog called Alternative Arboretum - Idealistin mielimaisemia, which contains a lot of plant related matters and plenty of pictures, but only in finnish. I want to change that blog into something else in the future... I also will be creating one new blog associated with plants...

Bye to you and to your finnish friend!

3:03 AM  
Anonymous annastiina alias Tomte said...

Hei, Mika!
Kehuin sinun sivuillasi olevia valokuvasarjoja omassa blogissani, joka on http://tontun-tarinoita.blogspot.com/
Todella mukavia ja taiteellisia kuvia. Ei minun auta muu kuin tallustaa perässä tällaisissa harrastuksissa!

2:19 AM  
Blogger Mika said...

Hei Annastiina!
Kävin sivuillasi ja kiitos kehuista! Olet tavoittanut kuvieni hengen hyvin.

12:34 AM  

Post a Comment

<< Home