Saturday, April 12, 2008

Päivitysmainostaulu - An updating billboard

Tämän blogin päivittäminen on lopetettu - The updating of this blog has been ended.

Blogitrilogia on lopetettu (Päivitys; myös Maisema - Landscape blogin päivittäminen on lopetettu. Joulukuusta 2006 eteen päin kaikkien näiden teemojen mukaiset kuvat löytyvät vain Flickr -sivuiltani) - The blog trilogy has been ended (Update; the updating of Maisema - Landscape blog has been ended as well. From December 2006 onwards the photos according to all themes are found only on my Flickr pages).

Saturday, July 07, 2007

Tervetuloa! - Wellcome!

Tervetuloa seuraamaan vuodenaikojen ilmenemistä urbaaneilla maapinnoilla! Kuvauskohteet ovat Etelä-Suomessa yleensä Espoossa, Helsingissä ja Hämeenlinnassa. Elokuun 2006 loppuun asti päivitysmetodini oli toinen, mutta syyskuusta 2006 lähtien pätee uusi metodi. Siitä esittelyä alla:

Tämä blogi on osa kolmen blogin (muut ovat linkeissä ensimmäisenä) trilogiaa, jossa tuon esille luonnon ja ympäristön esteteettisiä arvoja ja bioklimaattisia prosesseja. Tavoitteeni on saada blogieni lukijat ja katselijat huomaamaan tavallistenkin luonnonilmiöiden esteettisiä piirteitä ja niiden keskinäisiä vuorovaikutussuhteita. Blogeihini tulee tarttumaan myös ilmastonmuutokseen liittyviä poikkeuksellisia olosuhteita, joiden esilletuonti on tärkeää.

Luovan sielun ja maisema-arkkitehdin näkökulma tarkoittaa näiden seikkojen visualisoimista taiteellisesti, mutta samalla taltioiden tieteellisen tarkasti ja kattavasti sen, miltä kukin tilanne näytti ko. hetkellä; yhtäältä vaatimatonkin voi olla erittäin kaunista ja toisaalta poikkeuksellinen / näyttävä ilmiö voi olla paljon enemmän kuin mitä "pinta" antaa ymmärtää.

Pyrin asioiden kansanomaiseen esilletuontiin, mutta osa informaation kunnollisesta ymmärtämisestä vaatii ensin perehtymistä meteorologian ym. luonnonilmiöiden perusasioihin. Joka tapauksessa blogini tarjoavat jokaiselle jotain; niin taiteilija, tiedemies kuin ns. tavallinen kaduntallaaja on nyt kutsuttu mukaan näkemään ja kokemaan eräänlaisten ympäristöjen luontoa eri tarpeiden mukaan hauskan visuaalisesta syvällisen analyyttiseen. Oma asenteeni; vieraalla planeetalla tutkimusta ja luovaa työtä tekevä lapsenmielinen hullu professori ;)

Kukin kuva on laitettu kronologisesti paikalleen siten, että kunkin merkinnän aika vastaa kellontarkasti kuvanottohetkeä. Kuvien ottamisessa olen noudattanut kahta tapaa vaihtelevasti; suunnitelmallisessa tavassa olen ennakoinut eri seikkojen avulla tulevan ilmiön olemusta kuvausta varten ja intuitiivisessa tavassa olen vapaasti ja avoimesti kuvannut sen, mikä on tullut vastaani sattumalta. Suunnitelmallisuutta tukevat yleensä sääennusteet (sekä omat päätelmät että kaikki muut viralliset ennusteet), tilanteiden tietäminen tiettyinä vuodenaikojen / vuorokaudenaikojen hetkinä luonnonkierrossa ja päätökset kuvata jonkin teeman mukaan. Intuitiivinen tapa saa voimaa siitä, jos oivaltaa eri olosuhteiden eroja. Eli on tuntumaa suunnata havainnointia, vaikkei heti tietäisikään mitä kuvattavaa löytyisi.

Seuraavaksi kerron tämän blogin uuden päivitysmetodin sisällöstä:

Lämpötila: Kertoo ko. päivän alimman ja ylimmän lämpötilan Helsingin Puistolan sääasemalta.

Sademäärä: Kertoo ko. päivän sademäärän Helsingin Puistolan sääasemalta. Asema ei kerro kaikkea koko seudun sateista etenkin kesäaikana, jolloin sateissa on suurta paikallista vaihtelua. Tarpeen mukaan sateista kerrotaan lisää.

Tehoisa lämpösumma: Laskemani arvo Helsingin Puistolan sääaseman tietojen perusteella ko. päivänä. Tämä termi kuvaa lämmön määrän kertymistä silloin, kun vuorokauden keskilämpötila on yli +5 astetta. Tällöin on käynnissä kasvukausi. Kasvukauden alkamisajankohta määräytyy, kun ko. +5 astetta on ylitetty 5 päivänä peräkkäin. Tällöin alkamisajankohta on ko. viiden päivän jakson ensimmäinen päivä. Summan arvo saadaan laskemalla yhteen jokaisen päivän keskilämpötilan +5 asteen ylittävät lukemat yhteen. Lämmön määrä on suoraan verrannollinen kasvien kasvun määrään; mitä lämpimämpää on, niin sitä nopeammin kasvit kasvavat ja tietty tehoisan lämpösumman arvo vastaa siten kaikilla kasveilla tiettyä kasvutilannetta. Kuivuus vaikuttaa kasvun määrään sitä hidastavasti. Samoin voi toimia jokin muukin kasvien kasvua häiritsevä tekijä.

Kuvan tilanne: Havainnollistaa kuvassa olevan ilmiön / asian luonnetta ja ominaisuuksia. Kertoo kuvauspaikan ja tarpeen mukaan yksityiskohtia ja / tai yleistä tilanteeseen liittyen.

Sään aiheuttamia ominaisuuksia: Muodostaa kuvassa olevasta ilmiöstä / asiasta kokonaiskuvaa kertomalla sään aiheuttamia vaikutuksia tilanteeseen. Itse sääilmiöistä kerrotaan tarpeen mukaan enemmänkin.

Huomioita: Kertoo kasvukauden tilanteesta ja / tai monista ympäristön seikoista, jotka vaikuttivat kuvassa nähtävään ilmiöön / asiaan. Poimii ajoittain joitakin poikkeuksellisia / erityisiä ominaisuuksia lähempään tarkasteluun. Jo mainittuja seikkoja tarkennetaan tai muita lisätään tarvittaessa kokonaiskuvan täydentämiseksi ja yksityiskohtien selkeyttämiseksi.

Jos ko. päivä sisältää useita kuvia, niin silloin vain alin kuva sisältää nämä kaikki kappaleet. Muissa saman päivän kuvissa on vain tilanteen vaatimat tiedot.

Jokainen merkintä sisältää lopussa linkkejä, jotka laajentavat kuvan ja tekstien tarjoamaa tietoa ja osoittavat laajassa mitassa ko. ilmiön kuuluvan osaksi erilaisia vuorovaikutussuhteita. Linkit tarjoavat erinomaisen kentän muidenkin luonnon piirteiden tutkimiseen eikä vain ko. ilmiön.

Seuraavassa linkeistä: Laitan jokaiseen merkintään säätilastolinkin. Se näyttää Helsingin Puistolan säätietoja. Lämpötilatiedot viittaavat näissä blogeissa yleensä ko. tilastoon. Wetter3 palvelun sääkartat (linkit niihin) kuvaavat säätilanteita Euroopan mittakaavassa ja Gaisma -sivustolta olen poiminut auringon nousu- ja laskuajat Helsingissä. Siinä on havainnollinen kuva myös hämärän ja pimeän ajankohdista kaikkina vuodenaikoina. Jokaisen merkinnän lopussa on myös linkki Flickr -sivuillani oleviin ko. blogin kuukausittaisiin kuvasarjoihin. Kuvat ovat kuvasarjoissa samassa aikajärjestyksessä kuin ko. blogissa. Linkit kuviin ovat kahtena versiona. Flickr -kuvien tarkoitus on olla päivitettynä nykyhetkeen (lähes) ja olla siten tässä tilanteessa maistiaisia ja pelkkiä kuvaelämyksiä ilman tässä blogissa olevaa tietoa.

Lopuksi kerron tarkemmin noiden Wetter3 -palvelun Euroopan sääkartoista.

Wetter3 A. linkki; käyttökelpoisimmat (kansantajuisimmat) sääkartat ovat mm.:

Niederschlagsstärke, u. -form, Bodendrück, jossa nähdään samalla kartalla meren pinnan tasoon redusoitu ilmanpaine (tai pintapaine), sateen voimakkuus ja sateen olomuoto. Kartasta nähdään siten hyvin mm. rintamiin liittyvien sateiden sijainnit, ilmamassojen sijainnit ja tuuliolosuhteet. Kartta 10 m Wind kertoisi tuuliolosuhteista nuolien avulla, mutta kannattaa mieluummin opetella lukemaan tuulen suunnat ja voimakkuudet suoraan ilmanpainekäyristä, sillä ne kertovat samat asiat paljon selkeämmin, tarkemmin ja yksinkertaisemmin kartan jokaisella pisteellä. Ilmanpainekäyrien muodostamasta painekentästä voidaan lukea myös eri ilmamassojen liikkeitä ja ominaisuuksia etenkin, kun sitä verrataan toiseen hyvään karttaan; 2 m Temperatur. Siinä nähdään ilman lämpötila kahden metrin korkeudessa jokaisella kartan pisteellä värikenttinä. Värikentin esitetyt lämpötilat auttavat eri ilmamassojen liikkeiden ja ominaisuuksien havainnointia. Niederschlagsumme -kartta kertoo sademäärän kuuden tunnin jaksoissa. Kaikkia näitä karttoja voidaan tarkastella kuuden tunnin välein myös animaatioina, mikä avartaa informaatiota edelleen; liike havainnollistaa muutosta monin tavoin ja paljastaa lisää ominaisuuksia.

Wetter3 B. -linkki:

Tässä on perinteisempi sääkartta myös kuuden tunnin jaksoilla, jossa meren pinnan tasoon redusoitujen ilmanpainekäyrien lisäksi on merkitty säärintamat. Merkittyjen rintamien avulla eri ilmamassojen sijainnit tarkentuvat vielä lisää em. karttoihin nähden. Kartassa nähdään myös eri sääasemien toteutuneita havaintoja, mutta niiden lukeminen kartasta ei ole kovin havainnollista esim. verrattuna Wetter3 A. -linkin 2 m Temperatur -kartan informaatioon.

Tämä merkintä pysyy ylimpänä blogin esittelytekstinä.Wellcome to observe the expressions of seasons on urban ground surfaces! The photoshooting scenes are in southern Finland usually in Espoo, Helsinki and Hämeenlinna. Up to the end of August 2006 i had an other updating method, but from September 2006 onwards there's a new method holding true. There's presentation about that below:

This blog is a part of the trilogy of three blogs (the others are in the links the first), where i bring foward esthetic values and bioclimatic processes of nature and environment. My aim is to get the readers and watchers of my blogs to notice esthetic appearances of also ordinary natural phenomenons and interactive relationships between them. There will be grabbing also unusual circumstances into my blogs as associated with the climate change. Bringing them up is important.

The view of a creative soul and a landscape architect means visualization of these matters in an artistic way, but at the same time capturing scientifically precisely and comprehensively how every matter appeared at the time in question; in one hand modest as well can be very beautifull and on the other hand an unusual / showy phenomenon can be much more than "meets the eye".

I aim to bring out matters in a vernacular way, but a part of understanding matters properly requires getting to know basic matters of meteorology and other natural phenomenons first. In any case my blogs will offer something to everybody; both a scientist, an artist and a so called ordinary man is now invited along to see and experience nature of one kinds of environments according to different needs from funnily visual to deeply analytical. My own attitude; on an unknown planet a childlike mad professor making a research and a creative work ;)

Every picture is put chronologically in place in the way that timestamp of every post marks precisely the shooting times of the photos. In the photographing i have followed two methods variably; in the systematical method i have foreseen the appearance of the coming phenomenon for the photographing with the help of different matters. In the intuitive method i have freely and openly photographed what have come in my way by chance. The systematical method is sustained usually by the weather forecasts (both my own conclusions and every other official forecasts), knowing of the certain moments at different times of seasons and days in the cycle of nature and decisions to photograph according to a some theme. The intuitive method gets power from the fact, if one realizes differences between different circumstances. In other words one has a touch to channel observation, despite one doesn't have a glue what there would be to be photographed.

Next i'll tell you about the substance of the new updating method concerning this blog:

Temperature: Tells the minimum and maximum temperature of the day in question at the weather station of Puistola district in Helsinki (Finland).

Precipitation: Tells the amount of precipitation of the day in question at the weather station of Puistola district in Helsinki (Finland). The station won't tell all about the rains in the region especially during summer, when there are big local differences in precipitation. There will be more about the rains when needed.

The Effective Temperature Sum: The value calculated by me according to the information of the weather station of Puistola district in Helsinki (Finland) at the day in question. This term describes the accumulation of the warmth's amount during the time, when the daily average temperature is above +5 C. In this case the growing season is ongoing. The starting date of the growing season is determinated, when this +5 C is topped 5 days in a row. Therefore the starting date is the first day of that 5 day series. The value of the sum is derived, when adding daily average temperature values over +5 C together every day. The amount of warmth is directly comparable to the amount of the plant's growth; the warmer it is, the faster the plants grow and therefore a specific value of the effective temperature sum is equivalent to the certain growing stage with every plant. Drought is affecting to the amount of growth as decreasing it. In the same way some other harming factor can function to the growth of the plants as well.

The situation in the picture: Illustrates the character and properties of the phenomenon / matter in the picture. Tells the photoshooting place and details and / or general matters associating with the situation when needed.

Properties caused by the weather: Forms an overall picture from the phenomenon / matter in the picture by telling weather caused influences to the situation. There will be more as well about the weather phenomenons themselves when needed.

Notes: Tells about the situation of the growing season and / or many things of the environment, which were influencing to the phenomenon / matter seen in the picture. Picks up occasionally some unusual or specific properties to a closer examination. Allready told matters are being defined or others being added when needed, in order to complete the overall picture and to make details clearer.

If the day in question includes several photos, therefore only the lowest photo includes all of these paragraphs. In the other photos of the same day there are only the information required by the situation.


Every post includes links at the end, which are widening the information offered by the photos and texts and pointing out in a wide scale the phenomenon in question to be a part of different interactive relationships. The links offer an excellent field to examine other appearances of nature as well and not just the phenomenon in question.

Next about the links: I place a weather chart link on every post. It shows the weather details in the district of Puistola in Helsinki. Information of the air temperature in these blogs refers usually to that chart. In the weather chart: sade = precipitation in mm, lumi = depth of snowcover in cm and maa = soil temperature in the depth of 10cm. The weather maps (the links to them) of Wetter3 service are visualizing weather conditions in the scale of Europe and from the Gaisma pages i have picked up the sunrise and sunset times at Helsinki. In there there's also an illustrative picture about the times of dawn, dusk and darkness during all seasons. At the end of every post there are also a link to my Flickr pages, where the monthly photo sets of the blog in question are. The pictures in the photo sets are in the same time order as they are in the blog in question. The links to the photos are in two versions. The purpose of the Flickr pictures is to be updated to the present time (allmost) and therefore in this situation to be as tasters and plain picture experiences without the matters of this blog.

To the end i'll tell you here also about those Wetter3 - service weathermaps of Europe.

Wetter3 A. link; the most usefull (popular) weathermaps are for example:

Niederschlagsstärke, u. -form, Bodendrück: where we see on the same map the air pressure reduced to the sea level (or the surface pressure), the intensity of precipitation and the form of precipitation. Therefore from the map there is easily observed locations of the precipitation areas associated with the weather fronts, the locations of different air masses and the wind conditions. The map 10 m Wind would tell the wind conditions with arrows, but it is preferably endorsed to learn reading the directions and strengths of the wind straight from the isobar lines, because they tell the same facts much more clearer, accurately and simple on every spot of the map. From the isobars which make the pressure field it can be read also movements and properties of different air masses especially, when it's compared with another great map; 2 m Temperatur. In there the air temperature is seen in the height of 2 metres on every spot of the map as coloured fields. The temperatures defined with the colour fields help to observe movements and properties of different air masses. Niederschlagsumme map shows the amount of precipitation in six hour intervals. All these maps can be observed in six hour intervals also as animations, which widens the information further; a movement illustrates the change in many ways and reveals more properties.

Wetter3 B. link:

In here there is a more traditional weather map also with the six hour intervals, where in addition to the sea level reduced pressure isobars are marked weather fronts. With the help of the marked fronts locations of different air masses become more accurate as compared to the mentioned maps. In the map we see also materialized observations of different weather stations, but reading of them from the map isn't so illustrative for example when compared to the information on the Wetter3 A. link map 2 m Temperatur.

For the people unfamiliar with Finland and who are living outside of Finland there are links on the side about Finland and the areas, which are and will be constantly appearing in this blog. The link Virtual Finland gives you further links to the homepages of Helsinki and Hämeenlinna cities.

This post will be the upmost as an introduction of this blog.

Sunday, September 17, 2006

Myöhäistä ja erikoista varisemista - A late and peculiar sheddingKuvan tilanne - Situation in the picture: Varisseita lumimarjan (Symphoricarpos rivularis) lehtiä ja marjoja käytävällä pensaiden vieressä talon pohjoisseinustalla. Näiden variseminen jäi mysteeriksi, koska normaalisti ne eivät tässä vaiheessa varise näin. Marjat tosin olivat huomattavan ylikypsiä (heikosti kiinni) poikkeuksellisen suuren lämpömäärän takia; huomaa tehoisan lämpösumman arvo. Lehdet olivat kuitenkin kiinni tiukasti. Aiheuttaja lienee jokin lintu suurena joukkona... Tämän päivän kaksi kuvaa on otettu Hämeenlinnassa - Shed leaves and berries of Common Snowberry (Symphoricarpos rivularis) on a pavement beside the shrubs at the northern wall of a building. Shedding of these remained a mystery, because normally they don't shed at this phase in this way. The berries were significantly over ripe (weakly entact) due to the unusually big amount of warmth, though; note the value of the effective temperature sum. However the leaves were tightly entact. The responsible for this may be some bird in a large flock... The two photos of this day are taken in Hämeenlinna.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2


Lämpötila - Temperature: min +0,3 C max +16,3 C

Sademäärä - Precipitation: -

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1543,5

Kuvan tilanne - Situation in the picture: Ensimmäisenä varisseita punasaarnin (Fraxinus pennsylvanica) lehtiä nurmikolla. Tässä vaiheessa punasaarnit olivat vasta noin puoliruskassa. Kuivan kesän jälkeen tulleiden sateiden ja erittäin lämpimän syyskuun alun takia ruska oli jopa n. kaksi viikkoa myöhässä tavanomaisesta aikataulusta. Nurmikot kasvoivat nyt uudestaan rehevästi sitten kesäkuun alun - Firstly shed leaves of Green Ash (Fraxinus pennsylvanica) on a lawn. At this phase Green Ashes were yet only in a half way to full fall colours. Due to the rains after the dry summer and the very warm early September fall colours appeared even about two weeks late of an average schedule. Lawns were growing now exuberantly again since the early June.


Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Tuesday, September 12, 2006

Loppukesän neulasmassaa - A needle mass of late summerLämpötila - Temperature: min +12,3 C max +21,0 C

Sademäärä - Precipitation: -

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1510

Kuvan tilanne - Situation in the picture: Varisseita metsämännyn (Pinus sylvestris) neulasia asfaltilla. Oikella oleva nuori puuryhmä loi varjoja matalalla olleen auringon takia. Tässä vaiheessa vuotta aurinko oli jo selvästi matalammalla kesäkuun loppuun verrattuna; kts. linkistä auringon nousu- ja laskuaikoja - Shed needles of Scots Pine (Pinus sylvestris) on an asphalt. The young group of trees on the right created shadows due to the low shining sun. At this time of the year the sun was allready in a much lower position as compared to the end of June; look from the link sunrise and sunset times.

Sään aiheuttamia ominaisuuksia - Properties caused by the weather: Neulasten variseminen oli kuivuuden takia etuajassa; normaalisti neulasten vanhin vuosikerta (3 - 5 vuotta vanhat) varisee selvästi syyskuun puolella. Kasvukauden hurja etumatka (suuri tehoisan lämpösumman arvo) ei vaikuttanut merkittävästi, koska kyseessä oli puun ruska; puut olivat jo kauan sitten lopettaneet kesäkasvunsa, mutta kuivuus aikaisti ruskaa - The shedding of the needles was ahead of schedule due to the drought; normally the oldest annual volume of needles (the 3 to 5 years old) will shed clearly in September. The enormous advance of the growing season (the huge value of the effective temperature sum) didn't affect significantly, because this was the case of the tree's fall colours; the trees had been stopped their summer growth allready long ago, but the drought made the fall colours appear early.

Huomioita - Notes: Neulasten määrä oli suuri, koska kohdalla on isoja ja vanhoja metsämäntyjä. Neulasten varseminen oli niin lopuillaan, että puissa oli enää vain vähän kellastuneita neulasia. Ihmisten kulku kohdan yli aiheutti neulasmassaan noita "kahluujälkiä" - The amount of needles was huge, because there is big and old Scots Pines at the spot. The shedding of the needles was so much at the end of its cycle, that there were only little of yellow needles on the trees. Walking of people caused those "wading marks" onto that mass of needles.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Monday, September 11, 2006

Ennenaikaista varisemista - A shedding ahead of scheduleKuvan tilanne - Situation in the picture: Euroopanpähkinäpensaan (Corylus avellana) varisseita hedelmiä osittain syötyinä ja osittain murskautuneina (ihmisten kävely) kivituhkakäytävällä. Aurinko paistoi lehvästön läpi osittain - Shed fruits of European Hazel (Corylus avellana) partly eaten and partly crushed (walking of people) on a so called "stoneash" paved path. The sun was shining partially through the leaves.

Properties caused by the weather: Syyt varisemiseen olivat samat kuin alimman kuvan kohdalla mainitut. Tässä tapauksessa monta viikkoa tavanomaista varhaisempi variseminen oli tapahtunut jo elokuun alkupuolelta asti; puussa / pensaassa ei ollut enää yhtään pähkinää - Reasons for the shedding were the same as mentioned at the case of the lowest photo. In this case the shedding several weeks ahead of schedule had been happened allready since the early part of August; there was no nuts left anymore on the tree / shrub.

Huomioita - Notes: Moni pähkinä oli maassa tyhjinä kuorina, josta päättelin niiden olleen joko syötyjä ja / tai niiden sisus oli kehittynyt heikosti; jälkimmäinen olisi osittain kuivuuden syytä - Many nuts were as empty shells on the ground, from which i concluded them to be either eaten and / or their inner parts had been developed poorly; the latter would be partly drought's fault.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2


Kuvan tilanne - Situation in the picture: Sembramännyn (Pinus cembra subsp. sibirica) varisseita käpyjen rankoja oravien / lintujen syöminä (lajin isot siemenet on syöty); syömisestä oli jäljellä myös irrallisia käpysuomuja. Lisäksi maassa oli varisseita ko. männyn neulasia. Kuva on otettu Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa - Shed cone stems of Swiss Stone Pine (Pinus cembra subsp. sibirica) as eaten by squirrels / birds (the big seeds of the species are eaten), there was also loose cone scales left from the eating. In addition there was shed needles of the pine in question on the ground. The photo is taken at the botanical garden of Kaisaniemi in Helsinki.

Sään aiheuttamia ominaisuuksia - Properties caused by the weather: Sembramännynkin kävyt olivat kypsyneet etuajassa lämpimän kesän takia, kuten alimman kuvan kohdalla kerrotaan. Niinpä myös syöntijäljet olivat etuajassa - The cones of Swiss Stone Pine as well were ripened ahead of schedule due to the warm summer, as it is told in the case of the lowest photo. Therefore the eating marks as well were ahead of schedule.

Huomioita - Notes: Nuo neulaset varisivat elokuun lopulla ja ne olivat tyypillisesti kesän lopussa varisevaa vanhinta vuosikertaa (3 - 5 vuotta vanhoja). Tämä variseminen ei liittynyt kiinteästi kasvukauden vaiheeseen (tehoisan lämpösumman kertymiseen), koska se oli puun ruskaa; kosteusolot (kuivuus) ja päivän pituus vaikuttivat siihen enemmän - Those needles shed at the end of August and they were typically the oldest annual volume (3 to 5 years old) shedding late summer. This shedding didn't associate thightly with the phase of the growing season (with the accumulation of the effective temperature sum), because it was the fall colours of the tree; humidity conditions (the drought) and the length of the day were affecting more into that.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2


Kuvan tilanne - Situation in the picture: Varisseita luumulajikkeen (Prunus "Victoria") hedelmiä nurmikolla. Kuva on otettu Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa - Shed fruits of Plum cultivar (Prunus "Victoria") on a lawn. The photo is taken at the botanical garden of Kaisaniemi in Helsinki.

Sään aiheuttamia ominaisuuksia - Properties caused by the weather: Syyt varisemiseen olivat samat kuin alimmassa päivän kuvassa ilmoitetut - Reasons for the shedding were the same as announced in the lowest photo of the day.

Huomioita - Notes: Tämän lajikkeen hedelmiä oli varsissut vähemmän kuin edellisen kuvan luumulajikkeen hedelmiä, koska näiden kypsyminen kesti pidempään. Lisäksi tämä sato oli vähäisempi - Fruits of this cultivar were shed less than the fruits of the previous photo's Plum
cultivar, because ripening of these took more time. In addition there was less of this crop.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2


Kuvan tilanne - Situation in the picture: Varisseita luumulajikkeen (Prunus "Yleinen Punaluumu") hedelmiä nurmikolla. Kuva on otettu Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa Helsingissä - Shed fruits of Plum cultivar (Prunus "Yleinen Punaluumu") on a lawn. The photo is taken at the botanical garden of Kaisaniemi in Helsinki.

Sään aiheuttamia ominaisuuksia - Properties caused by the weather: Syyt varisemiseen olivat samat kuin edellisen kuvan kohdalla - Reasons for the shedding were the same as in the case of the previous photo.

Huomioita - Notes: Luumujen variseminen oli jatkunut jo pari kolme viikkoa, koska maassa oli tuoreiden hedelmien lisäksi myös pitkälle mädäntyneitä luumuja. Puussa oli vielä jäljellä kohtalaisesti luumuja - The shedding of the plums was continued allready for two to three weeks, because there was also plenty of rotten plums among fresh fruits on the ground. There was yet moderately plums left on the tree.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2


Lämpötila - Temperature: min +9,0 C max +20,9 C

Sademäärä - Precipitation: -

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1498,5

Kuvan tilanne - Situation in the picture: Varisseita ruotsinpihlajan (Sorbus intermedia) marjoja kivituhkakäytävällä kuvattuna Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa Helsingissä - Shed berries of Swedish Mountain Ash (Sorbus intermedia) on a so called "stoneash" paved path as photographed at the botanical garden of Kaisaniemi in Helsinki.

Sään aiheuttamia ominaisuuksia - Properties caused by the weather: Kasvukausi oli niin paljon edellä tavanomaisesta aikataulusta (jopa yli kuukauden tässä tapauksessa) hyvin lämpimän kesän takia, että nämä marjat alkoivat varista jo elokuun lopulla ylikypsinä. Puussa oli vielä paljon marjoja - The growing season was so much ahead of the average schedule (in this case even more than a month) due to the very warm summer, that these berries started to drop overripe allready at the end of August. There was left yet plenty of berries on the tree.

Huomioita - Notes: Ennätyksellisen paha kuivuus ei vaikuttanut näiden marjojen varisemiseen merkittävästi, koska tätä puistoa kasteltiin erittäin paljon koko kesän aikana - The record bad drought didn't influence significantly to the shedding of these berries, because this garden was watered very much during the whole summer.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Friday, September 08, 2006

Elvyttävää ja puhdistavaa sadetta - A stimulating and cleaning rainKuvan tilanne - Situation in the picture: Paikan juuri ylittäneen voimakkaan sadekuuron jäljiltä virtaamista jatkavaa vesipuroa hiekkakäytävän pinnalla. Kuuron lyhytkestoisuus ilmeni tilanteesta hyvin; enää ei satanut, vaikka puro oli vasta alkanut virrata. Kuva on otettu Espoon Tapiolassa - Due to the heavy shower just crossed the scene a water stream continuing streaming on the surface of a sandy path. The short rotation of the shower appeared well in the situation; it didn't rain anymore, allthough the stream had just been started to flow. The photo is taken in the district of Tapiola in Espoo.

Sään aiheuttamia ominaisuuksia - Properties caused by the weather: Rankka kuuro saa usein aikaan vaahtoa pinnoille kertyvän veden yhteyteen, koska isot pisarat iskevät voimakkaasti pinnoille ja virtaava vesi kerää mukaansa ainesta. Tyypillisesti vaahto kerääntyi etenkin puron kärkeen - A heavy shower causes many times foam along the water gathered onto surfaces, bacause big drops hit strongly to the surfaces and a streaming water gathers matter with it. Typically the foam gathered especially onto the stream's leading edge.

Huomioita - Notes: Vaahdon määrä saattoi lisääntyä tilanteessa pinnoille jääneiden pölyn ym. epäpuhtauksien takia, koska kuivuusaikana niitä kerääntyi pitkän aikaa. Ko. vesipuro tuli läheiseltä pysäköntipaikalta, jossa on asfaltti - The amount of foam might have increased in the situation due to dust and other impuritys left on surfaces, because they were gathered for a long time during the time of the drought.The water stream in question came from a parking slot, where there is an asphalt.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2


Lämpötila - Temperature: min +8,1 C max +16,7 C


Sademäärä - Precipitation: 1,6 mm

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1471,6

Kuvan tilanne - Situation in the picture: Kuivuudesta toipuvaa nurmikkoa kuvattuna Espoon Tapiolassa - A lawn recovering from the drought as photographed in the district of Tapiola in Espoo.

Sään aiheuttamia ominaisuuksia - Properties caused by the weather: Nurmikko alkoi kasvaa uudestaan elokuun lopussa tulleiden sateiden myötä. Kasvua edesauttavaa kosteutta lisäsi myös vähitellen pimentyvät yöt, koska kasteaika pidentyi sen takia öisin ja aamuisin; kts. linkistä auringon nousu- ja laskuaikoja - The lawn started to grow again due to the arrived rains at the end of August. A moisture helping the growth was increased also by the slowly darkening nights, because the dew appearing time was increased due to that during nights and mornings; look from the link sunrise and sunset times.

Huomioita - Notes: Kesän kuivuus oli niin paha, että nurmikko toipui vain osittain. Kuolleet laikut olivat joko hiekkaisimpia kohtia ja / tai herkimpiä heiniä ym. kasveja kasvavia kohtia. Parhaiten kasvun aloitti uudestaan voikukka (Taraxacum officinale), kuten kuvasta havaitaan. Sateiden myötä kuivuudesta toipuminen näkyi ensimmäisenä juuri nurmikoilla, koska melko vähäinenkin sade ulottui kastelemaan nurmikon ohuen juuristokerroksen ja näin loppukesällä se ei enää kuivunut kovin helposti. Kostuttuaan kuolleet kohdat tummuivat; bakteerien ym. pieneliöiden hajotustoiminta alkoi - The drought of the summer was so bad, that the lawn recovered only partially. The dead spots were either the most sandy spots and / or the spots with most sensitive hays and other plants. Dandelions (Taraxacum officinale) started the regrowth the best, as it is observed from the photo. Due to the rains the recovering from the drought was showing the first just on the lawns, because even rather small amount of precipitation reached to wet the lawn's thin layer of roots and at this time of late summer it didn't dry up much easily anymore. The dead spots got darker as they wetted; disruptive actions of the bacteria and other microbes started.

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Saturday, September 02, 2006

Kuivuuden jälkiä - Signs of the droughtLämpötila - Temperature: min +8,5 C max +20,1 C


Sademäärä - Precipitation: -

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1409,9

Kuvan tilanne - The situation in the picture: Metsävaahterasta (Acer platanoides) alunperin vihreinä varisseita lehtiä nurmikolla, jossa kasvaa voikukkia (Taraxacum officinale). Kuva on otettu Espoon Tapiolassa - Leaves shed originally as green from Norway Maple (Acer platanoides) on a lawn, on which there grows Dandelions (Taraxacum officinale). The picture is taken in the district of Tapiola in Espoo.

Sään aiheuttamia ominaisuuksia - Properties caused by the weather: Lehdet varisivat parin viime viikon aikana vihreinä, koska päättymässä ollut kaikkien aikojen pahin kuivuus heikensi ko. kohdalla (normaalisti hyvin kostea) olevia isojakin puita sen verran. Viimein tulleet sateet saivat voikukat tekemään nopeasti uusia lehtiä - The leaves were shed during the last couple of weeks as green, because the ending worst drought of all time made the even big trees on the spot (normally very moist) so much weaker. Finally arrived rains made Dandelions produce quickly new leaves.

Huomioita - Notes: Kasvukauden etumatka tavanomaiseen oli tässä vaiheessa epämääräinen kuivuuden ja päättyvän kasvun takia, mutta joidenkin indikaattorilajien mukaan se oli nyt jopa yli kuukauden verran; kypsyneet mustaseljan (Sambucus nigra) marjat - The advance of the growing season compared to the average was uneven due to the drought and ending growth, but according to some indicator species it was now even more than a month; ripened berries of Elderberry (Sambucus nigra).

Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto syyskuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in September 2006.

Helsingin auringon nousu- ja laskuajat - Sunrise and sunset times at Helsinki.

Flickr 1 Flickr 2

Tuesday, August 29, 2006Tässä on ko. kuun 24. päivän kuvaan verrattuna makedonianmännyn (Pinus peuce) varisseita neulasia nurmikolla Espoon Tapiolassa. Seassa oli yksittäisiä rauduskoivun (Betula pendula) lehtiä, mikä ilmensi joidenkin lehtipuiden edelleen varistavan vähän lehtiään, vaikka kuivuuden aiheuttamat vaivat olivat vähentymässä. Näiden neulasten suhteen tässäkin tapauksessa oli kyseessä normaali loppukesän - alkusyksyn neulasten variseminen, joka on tyypillistä männyille. Kuivuuden takia neulasten variseminen oli kuitenkin tämänkin lajin kohdalla parisen viikkoa edellä normaalista aikataulusta. Tällä kohdalla nurmikko oli edelleen ruskea, koska viime päivien sateet eivät päässeet kunnolla tiheän ja ison puun latvuksen läpi. Toisekseen näin runsaasti varrisseet neulaset tukahduttivat jo aluskasvillisuutta. Nurmikoiden kasvu oli alkanut silti jo monin paikoin uudestaan, mutta vain harvoilla paikoilla uutta kasvua oli leikattavaksi asti. Niinpä tällaiset neulasmatot saivat edelleen levätä rauhassa puutarhojen ja puistojen nurmikoilla siellä, missä niitä ei oltu vielä haravoitu pois. Säätilanne: valitse Base Time 29.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.


In here there is shed needles of Macedonian Pine (Pinus peuce) on a lawn in the district of Tapiola in Espoo as compared to the photo of the 24th of this month. There were single Silver Birch (Betula pendula) leaves among there, which was showing that some broadleave trees were shedding further a bit their leaves, allthough harms of the drought were getting easier. Regarding these needles there was also in this case a question of a normal late summer - early autumn shedding of needles, which is typical of pines. However due to the drought the shedding of the needles was about two weeks ahead of normal schedule also concerning this species. In this spot the lawn was further brown, because the rains of the recent days weren't able to get properly through the dense and big crown of the tree. Secondly such a big amount of shed needles were allready suffocating the undergrowth. The growth of the lawns had been started again though in many places, but only in few places there was enough new growth for mowing. Therefore these kinds of needle carpets had further a change to rest on the lawns of gardens and parks in there, where they hadn't yet been raked away. Weather condition: choose Base Time 29.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto elokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in August 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1365,1

Sunday, August 27, 2006Edellisen päivän ukkoskuuron vaikutuksia oli myös tässä kuvassa kuvattuna aikaisin aamulla. Siinä nähdään veden mukana kuvioittain kasaantuneita metsäkuusen (Picea abies) neulasia. Pitkän kuivuuden aikana niitä oli varissut tälle hiekkakäytävälle vieressä olevista isoista puista. Kuuset varistavat männyistä poiketen vähitellen koko vuoden aikana neulasiaan. Taannoisen kuivuuden takia neulasten variseminen oli tosin nyt heinä - elokuussa melko runsasta ja niiden kertymäaika oli pitkä ilman huuhtovia sateita. Niinpä voimakkaan sateen tultua tällaiset neulaskuviot olivat tavanomaista näyttävämpiä. Tämä on esimerkki siitä, että voimakas sade aiheuttaa itse pinnan syöpymisen lisäksi pinnan päällä olevasta materiaalista hauskoja kuviota. Niitäkin kannattaa tarkastella esteettisenä ilmiönä eikä ollenkaan roskina. Tähän mennessä tulleet sateet olivat saaneet aikaan jo mm. nurmikoiden selvän elpymisen uuteen kasvuun. Puuvartiset kasvit (ne jotka eivät olleet kuolleet tai siirtyneet ennenaikaiseen talvilepoon kuivuuden takia) olivat elpymässä paljon hitaammin, koska vettä ei ehtinyt vielä imeytyä syvällä oleville juurille. Syntynyt sadevaje oli niin suuri, että maalla oli todella paljon imettävää ennen kuin kaikki kasvit pääsisivät käyttämään uutta vettä hyväkseen. Savisilla mailla tämä ilmeni selvimmin, koska karkeammilla maalajeilla (hiekat) vesi imeytyy helpommin syvälle. Säätilanne: valitse Base Time 27.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.


Influences of the previous day's thundershower were also present in this picture photographed early in the morning. In there we see needles of Norway Spruce (Picea abies) piled up in shapes with the flowing water. During the long drought they had been shed onto this sandy pavement from the big trees beside this pavement. As opposed to pines the spruces shed their needles cradually during whole year. Due to the earlier drought the shedding was now in July - August rather profuse though and their time of cumulation was long. Therefore as the heavy rain came these kinds of needle shapes were more showy than usually. This is a example of the fact, where in addition to the corroding of the actual surface a heavy rain causes funny shapes of the material on the surface. They also should be observed as an esthetic phenomenon and not at all as rubbish. The rains up to here had allready been caused amongst others a clear recovering of the lawns into a new growth. The woody plants (those, which weren't dead or fallen in winter dormancy ahead of schedule due to the drought) were recovering much slower, because water hadn't had yet the time to absorb into the roots deep in the ground. The formed lack of rain supply was so big, that the soil had really much to absorb before all plants would have a change to take advantage of the new water. This was revealed the clearest on clayish soils, because more coarse soil types (sands) absorb water easier into the deep ground. Weather condition: choose Base Time 27.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto elokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in August 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1342

Saturday, August 26, 2006Suomen eteläpuolelle asettunut matalapaine piti tässä vaiheessa yllä yhtäältä tavanomaista lämpimämpää ilmamassaa ja toisaalta ilman kosteuden lisäännyttyä sade- ja ukkoskuuroja esiintyi monin paikoin nyt myös etelärannikolla. Päivälämpötilat olivat edelleen selvästi yli +20 astetta ajoittain runsaasta pilvisyydestä huolimatta. Lisääntynyt kosteus ja kuvauspäiväksi heikentynyt tuuli tiesivät myös yöllä ja aamulla sumua - usvaa. Tuo kuva on otettu Espoon Tapiolassa, jossa ko. iltapäivän aikana tuli lyhyen aikaa voimakasta sadetta ukkoskuurosta. Tämä oli ensimmäinen kerta koko kesänä, kun näin kävi tällä alueella. Alueen aikaisempi poikkeuksellinen kuivuus ilmeni siten hyvin, kun normaalisti vastaavia ja voimakkaampia ukkossateita olisi useita pitkin kesää. Niinpä ukkossateen takia hiekkapintaisilla väylillä nähtiin ensimmäistä kertaa kunnolla koko kesänä vahvoja veden virtauksen aiheuttamia kuvioita, joista kuvassa on yksi esimerkki. Siinä vesi virtasi vain n. tunti ennen kuvan ottoa kuvan alareunasta kohti yläreunaa. Tällaiset veden virtauskuviot ovat hiekkaväylien mielenkiintoinen piirre, joista voi arvioida helposti päättyneiden sateiden voimakkuuksia, kun on oppinut tuntemaan olosuhteita erilaisten sateiden aikana. Virtauskuvioihin sisältyy myös kaunista estetiikkaa. Niinpä niitä kannattaa tarkastella myös siltä kannalta eikä vain tienpidollisesta näkökulmasta, jossa kaikki epätasaisuudet pitäisi heti vain tasoittaa. Liikennettä haittaavat syöpymät ovat asia erikseen; tämä väylä on vain kevyelle liikenteelle, joten kuvassa ilmenevä haitta oli mitätön. Tuo kuvio syntyi siten, että vesi huuhtoi päältä karkeaa uutta pinnoitetta ja sen alta paljastui tiivistä vanhaa pintaa, joka ei vielä syöpynyt sateen voimakkuudesta huolimatta. Tämän pinnan kestävyyteen vaikutti nyt mm. se, että se oli kovettunut taannoisen kuivuuden takia. Säätilanne: valitse Base Time 26.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.


A low pressure settled in the southern side of Finland kept in one had the warmer than usual air mass prevailing and on the other hand as the air moisture increased there appeared showers and thunder in many places now also by the southern coast. The afternoon temperatures were further clearly more than +20 C despite occasionally dense cloudyness. Increased moisture and the calmed down winds until the photoshooting day meant also fog - mist during the night and morning. That picture is taken in the district of Tapiola in Espoo, where during this afternoon there came briefly heavy rain from a thundershower. This was the first time this summer, that this happened in this region. The earlier unusual drought was revealed this way finely, as these kinds of and also heavier thundershowers would normally appear in several numbers during all summer. Therefore due to the thundershower we saw on sand paved paths strong water made shapes for the first time properly during this summer. In the picture there is one example of that. In there the water flowed only about an hour before the photoshoot from the bottom of the picture towards the upper edge. These kinds of waterflow born shapes are an interesting feature of the sand paved paths, from which one can estimate easily strengths of ended rains, when one have learned to know circumstances during different types of rain. There are also beautiful esthetic values including in the waterflow shapes. Therefore they should be observed also from that perspective and not only from a road maintenance view, where all uneven spots should immediately just be smoothed). The corroded spots harming traffic are a different story; this path is only for the pedestrians, so the harm appearing in the picture was insignificant. That shape was formed in the way, where the water washed the new and coarse pavement away from the top and underneath from that there was revealed tight and old surface, which wasn't yet corroded despite the strenght of the rain. To the durability of the surface was influencing now for example the fact, where it had been hardened due to the earlier drought. Weather condition: choose Base Time 26.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto elokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in August 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1329,7

Thursday, August 24, 2006Tavanomaista lämpimämpi sää jatkui edelleen koko ajan edellisen kuvan jälkeen. Päivälämpötilat olivat ajoittain lähellä +25 astetta ja yölämpötilat +10 ja +15 asteen välillä. Etelärannikolla oli joinakin öinä paikoin jopa yli +15 astetta alimmillaan Suomenlahden lämmittävän vaikutuksen takia. Aikaisempi ennätyskuivuus alkoi viimein hellittää vähitellen edellisen tilanteen jälkeen yleistyneiden kuurosateiden ansiosta. Lämmennyt meri ei kuitenkaan estänyt kokonaan iltapäivien merituulta, jonka takia etelärannikolla oli edelleen sisämaata vähemmän iltapäiväkuuroja. Toisaalta paikallisten ukkosten takia maaperä kastui joillakin alueilla jo useita senttejä syvälle. Pimenevien öiden aikana kastetta muodostui aikaisempaa enemmän ja toisaalta aurinko ei haihduttanut kosteutta enää kesä - heinäkuun tapaan. Kuiva maa imi uuden kosteuden kuitenkin niin ahnaasti, että pohjaveteen ja muihin vesistöihin sateilla oli vasta vähän vaikutusta; joet ja ojat alkoivat täyttyä nopeimmin. Niinpä näiden vesien pinnat pysyivät paljon normaalia alempina; paikoin n. 1 metrin luokkaa. Tuo kuva on otettu Espoon Tapiolassa. Siinä nähdään varisseita metsämännyn (Pinus sylvestris) neulasia nurmikolla. Monet mäntylajit varistavat tyypillisesti 3 - 5 vuotta vanhoja neulasiaan kesän lopulla - alku syksyllä. Yleensä yksi kokonainen vuosikerta (Etelä-Suomessa kolmas vuosikerta) varisee kerralla parissa - kolmessa viikossa. Tämä mäntyjen piirre on tavallaan syksyn ensimmäinen ruskatapahtuma, kun lehtipuut ovat silloin vielä käytännössä kokonaan kesäasussa. Tämän kesän ennätyskuivuus etelärannikolla varhaisti tätä mäntyjen ruskaa parilla viikolla kosteillakin kasvupaikoilla. Siihen vaikutti myös yli kaksi viikkoa aikataulustaan edellä ollut kasvukausi. Niinpä kuvan neulaset alkoivat varista jo elokuun alkupuolella, kun sen pitäisi tapahtua normaalisti elo - syyskuun vaihteen tienoilla. Kuvan ottamisen hetkellä puussa oli kuitenkin vielä runsaasti neulasia varisematta. Säätilanne: valitse Base Time 24.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.


The warmer than usual weather continued further all the time since the previous picture. The afternoon temperatures were occasionally near +25 C and the night temperatures between +10 and +15 C. By the southern coast there was locally even more than +15 C at the lowest at night due to the warming influence of The Gulf Of Finland. The earlier record breaking drought started finally to ease cradually as showers were increased after the previous situation. However the warmed up sea didn't prevent completely the sea breeze of afternoons to appear, from which reason there were further less afternoon showers by the southern coast than in inland areas. On the other hand due to local thunderstorms the soil was wetted locally for several centimetres deep in some areas. During the darkening nights there formed dew more profusely than before and on the other hand the sun didn't cause evaporation of water anymore in the same way as during June - July. However the dry soil absorbed the new moisture so hungrily, that the rains had yet only little influence to the ground water and other water areas; the rivers and ditches started to fill up the most rapidly. Therefore levels of these waters remained a lot under a normal level; locally about 1 meter. That picture is taken in the district of Tapiola in Espoo. In there we see shed needles of Scots Pine (Pinus sylvestris) on a lawn. Many pine species shed their 3 to 5 year old needles at the end of summer - early autumn. Usually one whole annual volume (in southern Finland the third annual volume) will shed at once during two to three weeks. This feature of the pines is therefore in a way the first autumn / fall colours, as the broadleave trees are then yet in full summer stage in practise. This summer's record breaking drought by the southern coast made these fall colours of the pines to appear about two weeks ahead of schedule also in moist localitys. There was an effect on that also due to the growing season being more than two weeks ahead of schedule. Therefore the needles in the picture started to shed allready during early August, when that should happen normally at the turn of August and September. However there were yet plenty of needles on the tree to be shed at the moment of the photoshoot. Weather condition: choose Base Time 24.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto elokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in August 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1303,3

Wednesday, August 16, 2006Tässä on yksi kuva lisää satunnaisiin eläinkuviini tässä blogissa. Kuvassa on erään ystäväpariskuntani koira Ringo kolme päivää yli kaksi kuukautta vanhana. Se on Parsonrussellinterrieri. Kuva näyttää yhtäältä yksinkertaisesti kaunista harmoniaa koiran ja nurmikon pinnan välillä ja toisaalta siinä nähdään, kuinka kuivuus jatkui edelleen ankarana vähän lisääntyneestä kosteudesta huolimatta. Tämä nurmikko oli niin pahoin kuivuuden kärventämä, että edellisen päivän sateilla ei ollut vielä ollenkaan elvyttävää vaikutusta. Kuivuuden takia tällaiset lemmikkieläimetkin säästyivät edelleen melko puhtaina (verrattuna märkään ja siten likaiseen) ulkoiluistaan pölyä ja joitakin irtokorsia lukuun ottamatta. Kuva on otettu edellisen kuvan jälkeen saman päivän iltana Helsingissä meren rannan lähellä Eirassa. Kuvaustilanteessa aurinko oli vielä taivaanrannan yläpuolella, mutta lounaassa - lännessä lähestynyt ukkoskuuroalue peitti jo pilvisyydellään auringon. Sadetta ei tälle alueelle kuitenkaan tullut vielä ennen puoltayötä. Säätilanne: valitse Base Time 16.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

In here there is one picture more into random animal pictures in this blog. In the picture there is one of my friend couple's dog Ringo as 3 days over two months old. He is a Parson Russell Terrier. The picture shows in one hand simply a beautiful harmony between the dog and the surface of the lawn and on the other hand we see, how the drought continued further in a severe way despite a little increased moisture. This lawn was so badly scorched by the drought, that the rains of the previous day didn't have yet a riviving effect at all. Due to the drought these kinds of pets as well got away rather clean (as compared to wet and therefore dirty) with their outgoings not counted for dust and some loose straws. The photo is taken after the previous photo in the same day's evening in Helsinki near the shore of the sea in the district of Eira. In the moment of the photoshoot the sun was yet over the horizon, but a thundershower area approaching in the southwest - west was allready covering the sun with its cloudyness. However there didn't come rain yet into this area before the midnight. Weather condition: choose Base Time 16.8.2006.
Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto elokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in August 2006.


Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1190,7Etelä-Suomi kuului edelleen lämpimään ilmamassaan ja päivälämötila oli +23,3 astetta. Yöllä oli +9,7 astetta, koska sää oli tyyntä ja ajoittain melko selkeää; sisämaassa kehittyi paikoin usvaa - sumua etelärannikkoa paremmin kastuneiden maiden takia (mm. edellisen päivän sateet). Lähellä lounaassa ollut laajan matalapaineen osakeskus piti sadekuuroja ja paikallisia ukkosia yllä. Niinpä päivä oli ajoittain runsaspilvinen, mutta sadetta ei juuri sattunut yllä olevien kuvien alueille. Edellisen päivän sade ei vielä vaikuttanut kunnolla ruohovartistenkaan kasvien vointiin, mutta tässä alemmassa kuvassa nähdään tuon nurmikon alkaneen jo toipua, kun vihreää kasvua näkyi aavistuksen enemmän kuin parisen päivää sitten. Kuva on otettu Espoon Tapiolassa. Tämä nurmikon osa on pelikenttää, jonka takia sitä tallotaan paljon. Tallomisen seurauksena kohdalla kasvaa runsaasti piharatamoa (Plantago major), joka on sopeutunut kasvamaan tällaisilla nurmikon kohdilla. Kuivuuden takia nurmikkoa ei oltu leikattu sitten kesäkuun lopun, joten piharatamoiden kukintovarret pääsivät kehittymään rauhassa loppuun asti ja kuivuutta melko hyvin sietävinä ne eivät kärsineet yhtä paljon kuin heinät. Niinpä kuvassa oli kokonainen armeija ruskeana sojottavia piharatamoiden hedelmävarsia. Tästä oli esimerkki myös aikaisemmin heinäkuussa aurinkoisessa tilanteessa. Säätilanne: valitse Base Time 16.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Southern Finland belonged further in a warm air mass and the afternoon temperature was +23,3 C. At night there was +9,7 C, because the weather was calm and occasionally rather clear; in inland areas there formed locally mist - fog due to better wetted soils than by the southern coast (the rains of the previous day amongst others). A subcenter of a wide low pressure near in the southwest kept the showers and local thunder appearing. Therefore the day was occasionally filled with clouds, but there hardly didn't come rain into the areas of the two pictures above. The rain of the previous day didn't have yet a proper effect to even herbacious plants, but in this lower picture we see that the lawn started its recovering, as there was a hint of green growth more than couple of days ago. The picture is taken in the district of Tapiola in Espoo. This part of the lawn is a playing field, which causes it to be stamped a lot. As caused by the stamping there on the spot grows a lot of Common Plantains (
Plantago major), which are used to grow on these kinds of spots of lawn. Due to the drought the lawn hadn't been mowed since late June, so the flowerheads of Common Plantains had a change to develop to the end in piece and as they can withstand drougth rather well they weren't harmed as much as the hays. Therefore there was stouting a whole army of brown fruitingheads of Common Plantains in the picture. There was an example of this also earlier in July in the sunny situation. Weather condition: choose Base Time 16.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto elokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in August 2006.


Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1190,7

Tuesday, August 15, 2006Etelä-Suomeen saatiin kuvauspäivänä vihdoin sadetta, mutta kesälle tyypilliseen tapaan sade oli kuurottaista ja niiden paikalliset vaihtelut olivat siten melko suuria. Sateet johtuivat siitä, kun Tanskan tienoille voimistui edellisenä päivänä matalapaine ja sen rintamasysteemi liikkui kuvauspäivänä eteläisen Suomen yli pohjoiseen. Samalla sää hieman viileni, mutta pysyi edelleen tavanomaista lämpimämpänä; kuvauspäivänä päivälämpötila oli +21,0 astetta runsaasta pilvisyydestä huolimatta. Tämä kuva on otettu Espoon Tapiolassa vähän sen jälkeen, kun ko. rintamaan liittynyt sade oli lakannut. Puistolan tarkastelupisteellä satoi 3,6 mm ja muutenkaan ko. seudulla ei satanut kovin paljoa. Niinpä ennätyksellisen kuiva maa kastui alueella vain pari - kolme senttiä pinnalta (hiekkamaat kastuivat läpäisevinä jopa yli 5 cm syvälle) ja lähinnä vain ruohovartiset kasvit saivat vähän helpotusta kuivuuteen. Kuvassa nähdään asfaltin pinnalle heinäkuun lopussa ja osittain elokuun puolella varisseita rauduskoivujen (Betula pendula) siemeniä. Ne olivat ennen sadetta melko tasaisena kerroksena (korkeintaan vähän - kohtalaisesti tuulten kasaamia). Päivän sade oli sen verran runsasta, että tuota pintaa pitkin valunut vesi järjesti siemeniä kuvioittain. Asfaltin pinta oli vielä vähän märkä, jonka takia se näytti tummalta. Aikaisempi kuivuus oli vaurioittanut siemeniä sen verran, että niiden kastuminen pelasti nyt vain pienen osan niistä. Kuvassa oli myös näiden koivujen kellastuneita lehtiä kuivuuden varistamina. Säätilanne: valitse Base Time 15.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

There came finally rain into southern Finland during the photoshooting day, but typically for summer the precipitation was showery in nature and therefore their local differences were rather big. The rains were caused by the fact, where a low pressure strengthened around Denmark and its frontal system moved across southern Finland to the north during the photoshooting day. At the same time the weather got a bit cooler, but it remained further warmer than usually; in the photoshooting day the afternoon temperature was +21,0 C despite the plentyfull cloudyness. This picture is taken in the district of Tapiola in Espoo a bit after the rain of the mentioned front had been ended. There rained 3,6 millimetres at the observation post of Puistola and otherwise as well there didn't rain much in this region. Therefore the record breakingly dry soil was wetted only couple of centimetres on the surface in the region (sandy soils were wetted even more than 5 centimetres deep as they are more penetrating) and mainly just herbacious plants got a little relief to the drought. In the picture we see Silver Birch (
Betula pendula) seeds shed during late July and partly in August onto an asphalt. They were settled before the rain as a rather even layer (a little - moderately drifted by winds at the most). The rain of the day was profuse in such a way, that the water flowed along that surface assembled the seeds in shapes. The surface of the asphalt was yet a little wet, which resulted it to look dark. The earlier drought had been damaged the seeds in such a way, that their wetting saved now only a small number of them. There were also yellow leaves of these birches in the picture as shed by the drought. Weather condition: choose Base Time 15.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto elokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in August 2006.


Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1178,4

Sunday, August 13, 2006Tässä puistolehmuksen keskenkasvuiset hedelmät olivat pudonneet kivetyn väylän päälle. Hämeenlinnassa on runsaasti tällaisia vanhoja kiveyksiä. Edelliseen kuvaan verrattuna nämä kevyet lenninsiivelliset hedelmät olivat kasautuneet tässä tuulen mukana. Edellisessä kuvassa kasautumista ehkäisivät nurmikon korret, joihin hedelmät jäivät kiinni. Normaalisti puistolehmuksen hedelmät pysyisivät puussa kiinni jopa pitkälle talveen niiden kypsyttyä. Nyt ensimmäistä kertaa historiassa käytännössä lähes kaikkien eteläisen Suomen lehmusten hedelmät jäivät kuivuuden takia valmistumatta näin laajassa mitassa. Etelärannikolla näiden hedelmien varisemista tapahtui monin paikoin pari viikkoa aikaisemmin pidemmälle ehtineen kuivuuden takia. Molemmilla alueilla variseminen tapahtui vähitellen n. kahden viikon aikana. Mikään muu puulaji ei varistanut keskenkasvuisia hedelmiään näin runsaasti, vaan esim. kotipihlajilla (Sorbus aucuparia) marjat osittain vain kuivuivat puihin "rusinoiksi". Säätilanne: valitse Base Time 13.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.


In here the immature fruits of Common Linden had been shed on a stone paved path. In Hämeenlinna there is a lot of these kinds of old pavements. As compared to the previous picture here the light fly winged fruits had been drifted along with winds. In the previous picture the drifting was prevented by the lawn's straws, where the fruits remained entact. Normally the fruits of Common Linden would remain on trees even far into winter as they are ripened. Now for the first time in history allmost all fruits of lindens in southern Finland remained unfinished in this large scale due to the drought. By the southern coast shedding of these fruits happened couple of weeks earlier in many places due to the drought being progressed further. In both regions the shedding happened cradually during about two weeks. No other tree species didn't shed their immature fruits in such large numbers, but for example Rowan / European Mountain Ash (Sorbus aucuparia) just dried its berries partly on trees into "raisins". Weather condition: choose Base Time 13.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto elokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in August 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1149,7


Hämeenlinnan kuivuus näkyi myös tässä yllä olevassa kuvaparissa nähtävällä tavalla, jossa maahan oli varissut puistolehmuksien (Tilia x vulgaris) hedelmiä. Lehdet olivat edelleen puissa melkein kokonaan, koska kuivuuden vaivat alkavat ilmetä kasveilla tyypillisesti siten, että puut ja pensaat varistavat ensin keskenkasvuiset hedelmänsä. Näin ne säätelevät energian kulutustaan olosuhteiden hitaasti heikentyessä. Puistolehmus on Suomen kaupungeissa kaikkein yleisin katupuu ja tässä on myös kyseessä kadun vieressä oleva nurmikkokaistale, jossa ko. vanhahkot puut ovat. Säätilanne: valitse Base Time 13.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.


The drought of Hämeenlinna was appearing also in the way of this pair of photos above, where there had been shed fruits of Common Linden / Hybrid Lime (Tilia x vulgaris) onto the ground. Leaves were yet allmost completely on the trees, because typically troubles of drought start to appear to plants in the way, where trees and shrubs will shed firstly their immature fruits. In this way they control their consumption of energy as circumstances get slowly worse. Common Linden is the most common street tree in towns and cities of Finland and here as well is the case, where there is a stripe of lawn beside a street with these oldish trees. Weather condition: choose Base Time 13.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto elokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in August 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1149,7


Samanlainen sää ja kuivuus jatkuivat edelleen eteläisessä Suomessa. Pilvisyys oli melkein koko ajan vähäistä ja päivälämpötilat olivat n. +25 astetta ja yölämpötilat n. +10 astetta; rannikolla paikoin n. +15 astetta. Tässä vaiheessa etelärannikon kuivuus oli kehittynyt kaikkien aikojen pahimmaksi, koska sadetta ei ollut tullut kunnolla - juuri ollenkaan sitten toukokuun etenkin rannikon länsiosissa. Tämä yllä oleva kolmen kuvan sarja on kuvattu sisämaassa Hämeenlinnassa, jossa kuivuus oli selvästi vähäisempää sisämaassa kesän aikana esiintyneiden runsaampien kuurosateiden takia. Monin paikoin täälläkin oli silti huomattavan kuivaa tässä vaiheessa, jota tämä kuvasarja kuvastaa. Tässä alimmassa kuvassa nähdään eräs versio kuivuuden tukahduttamasta kasvusta nurmikoilla. Ko. kohta on varjoinen (mm. kadun silta varjostaa kohtaa) ja se sijaitsee kävelytien vieressä, joten kohtaa tallataan usein. Näistä johtuen olosuhteet ilmenivät näin; kohdan piharatamoiden (Plantago major) kasvu heikkeni, mutta paahteettomuuden takia vain jonkin verran. Nuutuminen kuitenkin altisti kasvit hometaudeille (lehdissä oleva harmaa vaha), joita esiintyi tässä vaiheessa tällaisilla paikoilla poikkeuksellisen paljon koko eteläisessä Suomessa. Ne heikensivät kasvien kasvua entisestään. Homeet eivät siis vaadi välttämättä kosteaa kesää kasvaakseen. Säätilanne: valitse Base Time 13.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.


The same kind of weather and drought continued in southern Finland. The cloudyness was allmost all the time minor and the afternoon temperatures were about +25 C and the night temperatures about +10 C; locally about +15 C by the coast. At this stage the drought of the southern coast had been evolved into the worst of all time, because there haven't been rain properly - hardly at all since May especially in the western parts of the coast. This series of three pictures above is taken in inland in Hämeenlinna, where there was much less drought due to more plentyfull showers in the inland areas during the summer. However in here as well there was significantly dry in many places, which this photo series reflects. In this lowest picture we see one version of the suffocated growth on lawns due to the drought. The spot in question is shadowy (a street bridge is shadowing the spot amongst others) and it is situated beside a pedestrian path, which results the spot being treaded often. Due to these the circumstances appeared in this way; the growth of the spot's Common Plantains (Plantago major) got weaker, but due to the scorchless feature only a little. However the withering predisposed the plants to mold diseases (the grey wax on the leaves), which were appearing in unusually big amounts at this phase in these kinds of places in whole southern Finland. They weakened the growth of the plants furthermore. So the molds doesn't require necessarily a moist summer for them to grow. Weather condition: choose Base Time 13.8.2006. Wetter3 A. Wetter3 B.

Helsingin Puistolan säätilasto elokuussa 2006 - Weather chart of Puistola, Helsinki in August 2006.

Flickr 1 Flickr 2

Tehoisa lämpösumma - The Effective Temperature Sum: 1149,7